+ Regulamin

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MELLOWSTREET

                                        mellowstreet.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy mellowstreet dostępny pod adresem internetowym : mellowstreet.pl prowadzony jest przez firmę Polvetro Katarzyna Dębicka,01-062 Warszawa ul.Okopowa 18 lok.86, NIP:527-243-19-00 . Prosimy kontaktować się z nami poprzez adres poczty elektronicznej : biuro.mellowstreet@gmail.com lub pod numerem telefonu +48 608457814 lub +48 666848008

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego pod adresem: mellowstreet.pl prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy serwisu internetowego pod adresem: mellowstreet.pl określają w sposób wyłączny postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Wszelkie zmiany w regulacjach prawnych dot. Regulaminu sklepów internetowych mają pierwszeństwo nad tym Regulaminem

II. DEFINICJE

1. Sklep internetowy – sklep internetowy mellowstreet Sprzedawcy dostępny jest pod adresem: mellowstreet.pl 

2. Serwis – strona www pod adresem: mellowstreet.pl obejmująca wszystkie podstrony, treści, formy graficzne, obrazy, moduły, aplikacje, usługi i funkcjonalności dostępne pod ww. adresem internetowym,

3. Sprzedawca/Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep internetowy, którym jest Polvetro Katarzyna Dębicka, 01-063 Warszawa , ul. Okopowa 18 lok 86, Regon: 141721606, NIP: 527-243-19-00 ,

4. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które się do niego odwołują,

5. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późń. zm.),

6. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta oferty Sklepu internetowego i oświadcza , że ukończyła 18 lat ,

7. Konsument - osoba fizyczna, nabywająca Produkt w celach bezpośrednio nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oświadczająca ,że ukończyła 18 lat ,

8. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu internetowego i ma ukończone 18 lat ,

9. Koszyk – koszyk to miejsce służące do gromadzenia przedmiotów, które potem kupisz jednym kliknięciem . Dodanie oferty do koszyka nie jest równoznaczne z zakupem. Dopiero po kliknięciu w zamawiam, wybraniu sposoby dostawy i zapłaty, przedmioty z koszyka będą Twoje. Zapłacisz za nie w kolejnych krokach ,

10. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

11. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą,

12. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;

14. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu internetowego . ( Funkcja nieaktywna )

16. Dowód zakupu - paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT,

17. Spam - przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Użytkownika,

18. Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.

19. Firma kurierska - podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez Sprzedawce do wykonywania jego zobowiązań związanych z dostawą zamówienia do Klienta;

20. Koszt wysyłki - ustalone przez Sprzedawce koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres;

21. Wartość zamówienia – suma Ceny i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;

22. Administrator danych- Polvetro Katarzyna Dębicka , 01-063 Warszawa , ul. Okopowa 18 lok. 86, NIP : 527-243-19-00;

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z usług Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies": Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych w Polityce prywatności.

IV. ZAMÓWIENIA

Zamówienia w Serwisie może dokonać jedynie osoba fizyczna o pełnej zdolności czynności prawnych. Osoba dokonująca zamówienia może działać we własnym imieniu lub w imieniu odrębnej jednostki organizacyjnej/osoby prawnej na podstawie stosownego upoważnienia.

Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,

b) spełnia warunki wymagane do korzystania z Serwisu określone w Regulaminie.

Sklep internetowy prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski.

Za pomocą Koszyka można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dla stron wiążące są informacje zawarte w Sklepie internetowym przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki Produktu. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentom.

Średni czas realizacji Zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 2 dni i zależny jest od godziny złożenia zamówienia .

Zamówione produkty wysłane są do Kupującego tylko od poniedziałku do piątku do godziny 16.00

Informacje znajdujące się w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:

Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.

Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktów w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

dla Zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie internetowym – z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu Zamówienia,

V. PŁATNOŚCI

Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.

Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:

-  przelew elektroniczny online
-  przelew bankowy na konto
-  płatność przy odbiorze
-  karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro


Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.


W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartąpłatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Realizacja zamówienia nastepuje po otrzymaniu informacji pozytywnej autoryzacji płatności kartą płatniczą.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia realizowane są według cen obowiązujących w chwili ich złożenia.

VI. DOSTAWA

Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a) dostarczenie Produktu na adres podany przez Kupującego w Zamówieniu przez firmę kurierską DPD

b) dostarczenie Produktu na adres podany przez Kupującego w Zamówieniu przez firmę kurierską UPS

Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

Koszty wysyłki wynoszą odpowiednio :

a) 15,00 zł w przypadku wyboru przesyłki kurierem DPD

b) 15,00 zł w przypadku wyboru przesyłki kurierem UPS

Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący.

Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

Kupujący po otrzymaniu Produktu powinien sprawdzić czy jest zgodny z umową oraz czy nie jest uszkodzony.

Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

VII. REKLAMACJE

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późń. zm.).

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi, że nie jest on zgodny z zamówieniem: nie zgadza się rodzaj produktu, rozmiar, lub zawiera wady techniczne, powinien skontaktować się ze sklepem w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki i przesłaniu go na nasz adres. Zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się ze sklepem. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

4. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu.

6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane przez Sprzedającego.

7. Odpowiedzi na reklamację Sprzedawca udziela drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej,

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U z 2014 roku, poz. 827) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

2.Warunkiem jest idealny stan towaru, nie noszący śladów użycia. Wszystkie produkty muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu. Ze zwracanym towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zamówienie
( paragon lub faktura) oraz wypełniony formularz zwrotu, wzór dostępny na stronie sklepu.

3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Zwrot należy uzgodnić e-mailem. Towar nie spełnijący powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

4. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru.

5. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od klienta.

6. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

7. Paczkę zwrotną należy przesłać na adres: ul. Sadowa 4E, 05-540 Ustanów


IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności


X. ZMIANY REGULAMINU

Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z oferty Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.

Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: biuro.mellowstreet@gmail.com

Do pobrania :

Regulamin sklepu internetowego mellowstreet.pl PDF